Rejsekoncept

På Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er studierejser en del af det uddannelsestilbud, eleverne præsenteres for, når de starter på handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller handelsgymnasiet (HHX). Der skelnes mellem længere rejser, som varer ca. en uge, og korte rejser, der forløber over 2-3 dage. I få tilfælde kan skolens ledelse derudover give tilladelse til rejser af længere varighed. Korte rejser gennemføres i hovedreglen i Danmark, mens længere rejser kan arrangeres såvel i Danmark som i udlandet.

Studierejsen er en mulighed, som kan indgå i undervisningsforløb med henblik på at understøtte uddannelsens mål. Generelt skal en rejse være med til at styrke elevernes faglige, kulturelle og sociale kvalifikationer. Det betyder, at alle rejser skal være studierelevante, og at rejseprogrammets substans skal være overensstemmende med uddannelsens mål – en studierejse er en integreret del af undervisningen. Undervisningen er ”flyttet” ud af huset, og foregår på en anden måde og under andre rammer end sædvanligt.

Hvert team udvælger 3 rejsemål, som lever op til disse krav. Rejsemålene forelægges ledelsen, inde de præsenteres for eleverne, som efterfølgende kan vælge mellem de udbudte destinationer.
Klasselæreren/kontaktlæreren udarbejder i samarbejde med klassens øvrige lærere og eleverne i god tid inden afrejsen et program, som også indeholder rejseformålet. På tværgående rejser, hvor der ikke er en klasselærer, er det den/de ansvarlige
lærer(e), der står for program mv. Formål og program skal godkendes af ledelsen i god tid inden afrejsen og inden reservationer, bestillinger og afholdelse af udgifter forbundet med rejsen. Antallet af deltagende lærere afhænger af antal deltagende elever, men som hovedregel rejser to lærere med en klasse.

Lærerne i teamet aftaler med ledelsen, hvilke lærere, der deltager i rejser.

Eleverne betaler selv udgifter forbundet med rejsen. I særlige tilfælde kan skolen give tilskud til bustransport og entré. I forbindelse med rejser til udlandet informerer den/de rejsende lærere eleverne om forsikringsforhold i forbindelse med skolerejser.

Elevernes rolle

Det er vigtigt at involvere eleverne i planlægningen af en rejse. Omfanget af elevdeltagelse vil afhænge af fag, klasse, årgang mm. Planlægningsprocessen kan eventuelt deles op i to dele:

1. del, hvor rejsedeltagerne organiserer sig og udarbejder:

 • foreløbigt program
 • fastlægger rejseform
 • oversigt over indkvartering og budget/økonomi
 • oversigt over opgavefordeling (elever/lærere)
 • oversigt over diverse materiale, som skal fremskaffes

2. del, hvor de udarbejder:

 • endeligt program
 • udvælgelse af materiale
 • evt. kopiarbejde
 • andre detaljer

Efter at studierejsen er gennemført, evalueres selve turen og det undervisningsforløb, rejsen er en del af. Det tilrådes, at evalueringen er både skriftlig og mundtlig, således at erfaringerne kan komme elever og lærere på fremtidige studierejser til gode.

Resultaterne af evalueringen skal tilgå ledelsen og offentliggøres på skolens intranet efter hjemkomsten. Lærerne vurderer selv behovet for yderligere rapportering og efterbehandling.

Økonomiske rammer

Deltagelse i studierejser er frivillig for den enkelte elev. Det betyder, at skolen sikrer alternative uddannelsestilbud for elever, der ikke rejser. Skolen ønsker dog ikke, at der arrangeres studierejser, som koster mere end max. kr. 6.500 pr. elev. Hvis en klasse derudover selv ønsker at vælge en dyrere tur/destination, er det også muligt. Det forudsætter, at alle i klassen bliver enige om at tjene ekstra penge ved aktiviteter, som klassen selv laver i fællesskab, f.eks. modeshows, callcenter, drive en butik - eller tilsvarende.

For elever, der starter pr. august 2013 og fremadrettet, indføres der nye regler for studieretningen Global Business. Studierejser bliver en obligatorisk del af undervisningen, hvis man tilmelder sig denne studieretning.

I forbindelsen med planlægningen af en rejse skal den/de ansvarlige lærer(e) tilstræbe fuld opbakning til såvel rejsemål som budget. Det kræver min. 90% deltagelse fra en klasse for at komme af sted. Såfremt dette ikke er muligt, åbnes der op for, at 2 klasser kan gå sammen om en destination, hvis der er min. 30 elever. Er der mere end 40 elever, udløses en 3. medarbejder – er der mere end 65, udløses en 4. medarbejder, og er der mere end 90 elever, udløses en 5. medarbejder som deltager til turen.

Se i øvrigt bilag med bekendtgørelse om regulering af beløb vedrørende elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne. Ved introduktionsturen er der mulighed for at få et tilskud fra skolen på max. 70,- kr. pr elev til transport/ophold.

HUSK, at det er muligt at søge Louis P-fonden til specielle kulturarrangementer på studieture!

Ved alle studieture skal eleven underskrive:

Rejser på HG

På HG-uddannelsen prioriteres internationalisering højt. Det er et af skolens mål at opbygge en merkantil grunduddannelse, som er internationalt orienteret, hvor sprog og kultur er vigtige elementer. Studierejserne er med til at sikre eleverne de kompetencer bekendtgørelsen foreskriver:

 • personlige kompetencer
 • handels- og servicemæssige kompetencer
 • arbejdsmarkeds- og samfundsmæssige kompetencer
 • kulturelle og internationale kompetencer
 • kommunikative og teknologiske kompetencer
 • økonomiske kompetencer

Flere af kompetencerne skal indgå i forbindelse med en rejse. Det skal fremgå af rejseformålet, hvilke kompetencer lærerne har valgt at knytte til rejsen. Desuden skal rejsens placering og rolle i det planlagte undervisningsforløb fremgå.

HG34

En studierejse kan arrangeres som en kort eller en længere rejse i foråret.

Rejser HHX

På HHX-uddannelsen er internationalisering et af skolens indsatsområder. Rejserne gennemføres på alle tre år – dog har den tværgående rejse på 1. år karakter af frivillig undervisning. På 1. og 2. år indgår rejserne i øvrigt som en integreret del af den daglige undervisning. Formålene med HHX-uddannelsen skal understøttes via rejserne. Det betyder, at følgende elementer kan tilgodeses i forbindelse med en rejse:

 • det studieforberedende
 • det erhvervsrettede
 • det alment/personlige
 • det internationale

Ud over de nævnte kompetenceområder har rejserne også et socialt formål med henblik på at fremme klassens trivsel og et positivt samvær.

Mindst to af de nævnte elementer skal indgå i forbindelse med en rejse. Det skal fremgå af rejseformålet, hvilke elementer lærerne har valgt at knytte til rejsen. Desuden skal rejsens placering og rolle i det planlagte undervisningsforløb fremgå.

 

HHX 1. år

Studierejsen kan arrangeres som en kort rejse, eller som en del af introduktionsforløbet.

HHX 2. år

Studierejsen kan arrangeres som en længere rejse i uge 39

HHX 3. år

Der kan arrangeres en kortere studierejse

Set og sket

Se galleri her

Campus Varde