Værdisæt

Varde Handelsskoles værdisæt

Ligeværd

Det betyder for medarbejderne:

 • at alle tager udgangspunkt i positive hensigter hos hinanden.
 • at alle udfylder en vigtig plads i skolens organisation.
 • at de enkelte får mulighed for at udvikle og anvende sine kompetencer bedst muligt.
 • at der skabes en optimal arbejdssituation for den enkelte.
 • at alle respekterer og bakker op om den enkeltes funktion og bidrag til skolens drift og udvikling.

Det betyder for eleverne:

 • at alle udfylder en vigtig plads i skolemiljøet og får lige muligheder for kompetenceudvikling.
 • at der tages udgangspunkt i, at eleverne er forskellige.
 • at eleverne har indflydelse på deres hverdag.
 • at eleverne respekterer skolens medarbejdere og hinanden uanset forskellighed.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at den med sine kompetencer og relationer er en aktiv og synlig medspiller i skolens udvikling.
 • at den arbejder i et seriøst og troværdigt samspil med skolens medarbejdere.
 • at den skaber rammer for en hensigtsmæssig arbejdssituation for skolens medarbejdere.

Det betyder for lokalsamfundet:

at skolen aktivt er en loyal, troværdig og engageret samarbejdspartner.
at skolen er åben over for henvendelser og dialog om skolens forhold.

Nærhed

Det betyder for medarbejderne:

 • at alle bidrager aktivt til at skabe et trygt og rart skolemiljø.
 • at man kender hinanden.
 • at kommunikationen er åben, direkte og hurtig.
 • at man viser interesse og udøver hjælpsomhed over for hinanden.

Det betyder for eleverne:

 • at der skabes et miljø, hvor man kender hinanden både på tværs af klasser og fra andre sammenhænge.
 • at der er et trygt miljø, hvor medarbejderne opleves som medspillere.
 • at der hurtigt og konsekvent tages vare om de problemer, der måtte opstå.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at der er en tæt kontakt mellem skolens medarbejdere, bestyrelse og lokalsamfundet.
 • at bestyrelsen løbende følger udviklingen på skolen og derved agerer som sparringspartner for medarbejderne.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at skolens uddannelsestilbud dækker det lokale erhvervslivs behov for merkantile uddannelser.
 • at skolens ledelse og medarbejdere er synlige og skaber lokale kontakter til de eksterne interessenter.
 • at der er samarbejde med folkeskolen, øvrige ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelsesinstitutioner i området.
 • at skolen er et trygt sted for de unge at komme.

Kvalitet

Det betyder for medarbejderne:

 • at kvalitet på skolen er, når værdierne er forstået, accepteret, og indarbejdet i den daglige adfærd.
 • at alle fokuserer på kvalitetsudvikling på skolen.
 • at kvaliteten løbende måles med henblik på forbedringer.
 • at de væsentligste kvalitetsparametre er faglighed, formidlingsevne, udvikling og service.
 • at medarbejderne i deres adfærd er forbillede for god kvalitet på skolen.

Det betyder for eleverne:

 • at kvaliteten i undervisningen sikrer eleverne faglige, almene og personlige kompetencer.
 • at eleverne opnår studiekompetence, erhvervskompetence samt en personlig udvikling.
 • at skolens rammer er tidssvarende og danner grundlag for et godt studiemiljø.
 • at eleverne oplever struktur, helhed og sammenhænge i uddannelsen.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at den har medansvar for en tidssvarende og kvalitetsbetonet skole.
 • at der skal afsættes de nødvendige ressourcer til skolens kvalitetsudvikling.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at det kan rekruttere velkvalificerede medarbejdere fra skolen med relevante faglige, almene og personlige kompetencer.
 • at skolen kan opkvalificere medarbejdere fra lokalsamfundets virksomheder og organisationer.
 • at skolens elever løser studie-relevante ad hoc opgaver i lokalsamfundet.

Ansvar og fællesskab

Det betyder for medarbejderne:

 • at alle forholder sig ansvarligt til udfordringer og problemstillinger relateret til den enkelte elev, klassen og fællesskabet.
 • at ansvar og beføjelser delegeres til den enkelte og til teams for løsning af opgaver.
 • at ansvaret giver indflydelse og motiverer og forpligter til engagement og initiativer for skolens fortsatte udvikling.
 • at ledelsen har medansvar for og bakker op om udviklingsinitiativer samt sikrer medarbejdernes ejerskab hertil.
 • at der udvises social ansvarlighed på skolen.
 • at der er loyalitet over for trufne beslutninger.

Det betyder for eleverne:

 • at de tager ansvar for egen læring.
 • at de tager ansvar for fællesskabet inden for klassen og trivslen i studiemiljøet i øvrigt.
 • at eleverne har medindflydelse på den daglige undervisning.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at den har forståelse for nødvendigheden af, at der løbende skal takles nye og uforudsete situationer på skolen.
 • at den tager aktivt medansvar for og bakker op om initiativer for skolens fortsatte udvikling – også for initiativer der ikke forløber planmæssigt.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at det får samfundsengagerede borgere, der tageraktivt del i et demokratisk samfund.
 • at det har et medansvar for at sikre tilgang af elever og kursister.
 • at det tager medansvar for at skabe praktikpladser o.lign.

Visioner og dynamik

Det betyder for medarbejderne:

 • at skolen bidrager til at udvikle og styrke visionære og dynamiske medarbejdere.
 • at der er arbejdsglæde, engagement og tro på en fremtidssikret arbejdsplads.
 • at der følges op på nye udviklingstendenser, så skolen kan honorere fremtidens udviklingsbehov.
 • at der er et miljø, der giver medarbejderne lyst til at arbejde med nye idéer og metoder.
 • at der systematisk sættes klare og ambitiøse mål for udviklingsaktiviteterne.
 • at ledelsen har forståelse for, at ikke alle initiativer får det forventede resultat.

Det betyder for eleverne:

 • at elevinitiativer er ønskværdige og velkomne.
 • at de møder forandringer og udfordringer i hverdagen, så de er omstillingsparate.
 • at de oplever et personligt udfordrende og dynamisk miljø, der både er i harmoni med og positivt udfordrer det omgivende samfund.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at den medvirker til at skabe og støtte op om en visionær skole og understøtter en dynamisk udvikling.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at eleverne bliver aktive borgere, som er åbne over for forandringer.
 • at der er vilje til at satse på en dynamisk og omstillingsparat sko-le i lokalsamfundet.

Økonomisk ansvarlighed

Det betyder for medarbejderne:

 • at man bibringes den nødvendige faglige viden og information, så man kan handle økonomisk ansvarligt såvel i forhold til indtægter som udgifter.
 • at ressourcerne kanaliseres til de aktiviteter, der giver værdi for skolen på kortere eller længere sigt.
 • at man inddrages i væsentlige beslutninger om forbrug af ressourcer.

Det betyder for eleverne:

 • at de i dagligdagen handler på en omkostningsbevidst måde.
 • at de inddrages i relevante beslutninger om forbrug af ressourcer.
 • at der værnes om skolens rammer og de ressourcer, der stilles til rådighed.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at skolens indtægtsgrundlag løbende revurderes for at sikre det økonomiske fundament og de fornødne investeringer for en fortsat udvikling.
 • at økonomisk styring sikrer rettidig omhu.
 • at den til enhver tid har indsigt i skolens økonomi og disponerer ud fra denne.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at skolen påvirker eleverne til at udvise økonomisk ansvarlighed.
 • at skolens eksistens – som selvstændig uddannelsesinstitution – på såvel kortere som længere sigt sikres.

Skjul dette vindue

Virtuelt åbent hus

Vil du vide mere om hvordan det er, at gå på HHX og EUD?
Læs mere og se videoer, hvor nogle af vores elever fortæller om uddannelserne.

Læs om virtuelt åbent hus