Du har ligeledes pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette er en forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen. Dette indebærer, at du

  • rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat
  • deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende
  • deltager i ekskursioner mv.
  • deltager i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde, praktik og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen

Såfremt du på grund af specielle forhold ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan du efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens konkrete vurdering. Du kan i den forbindelse blive bedt om lægelig dokumentation for egen regning, som dokumentation for fritagelsen. Du og dine forældre/værge vil i forbindelse med fritagelse blive skriftligt orienteret om mulige konsekvenser heraf.

I forbindelse med evaluering og karaktergivning vil du blive orienteret om skolens registrering af din aktive deltagelse i undervisningen og aflevering af opgaver.

Hvis en eller flere af dine lærere konstaterer, at du ikke deltager aktivt i undervisningen, anvendes den almindelige procedure og sanktionsmuligheder.

Studieguide