Antimobbestrategi for elever på Det Blå Gymnasium – Varde

At behandle hinanden hensynsfuldt er en af skolens grundlæggende værdier:

På skolen gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden. Vi forudsætter, at de overordnede normer er alment kendt, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende: At have en hensynsfuld optræden.

Under hensynsfuld optræden lægges vægt på en god omgangstone og omgangsform – såvel i tale som på skrift – ligesom enhver form for mobning er uacceptabel og ikke vil blive tolereret.

Reglerne om hensynsfuld optræden – og mod mobning – ligger i naturlig forlængelse af undervisningsmiljøloven:

Elever…i offentlig…undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler…skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.

Skolen anvender følgende definition af mobning:

En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.

Skolens væsentligste tiltag for at undgå mobning:

  • At alle fra første dag på skolen oplever, at aktiviteter på skolen afvikles på en måde, hvor alle behandles hensynsfuldt
  • Eleverne orienteres om skolens samværsregler
  • At der gribes ind, såfremt nogle ikke bliver behandlet hensynsfuldt
  • At personalet er bekendt med skolens antimobbestrategi

Skolens procedure i forbindelse med mobning:

Nedenstående procedure i forbindelse med mobning af elever på skolen foretaget af en person, der har sin daglige gang på skolen.

  • Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til forekomsten af mobning, skal der handles snarest muligt, og senest inden for et par dage. Mobberen skal konfronteres, og det skal gøres helt klart, at mobningsadfærden er uacceptabel. Læreren, der har opdaget mobning, sørger for konfrontationen.
  • Når en elev er blevet konfronteret som mobber sendes en kort mail med en beskrivelse af mobberiet og konfrontationen til Bettina og Ann, som iværksætter eventuelle sanktioner – jf. Sanktionsmuligheder og procedure ved overtrædelse af skolens samværsregler.
  • Offeret skal først og fremmest beskyttes. Det skal gøres klart for offeret, at vedkommende altid skal orientere skolen (lærer, studievejleder eller ledelse), hvis der opleves mobning. Desuden skal det afdækkes, om mobbeofferet har brug for støtte. Der sendes en kort mail til Bettina og Ann med beskrivelse af mobberiet som iværksætter eventuelle støtteanstaltninger.

Klageadgang:

Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til Bettina. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage.

Hvis Bettina ikke giver klageren fuldt medhold, sender hun klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.