Skolens procedurer gælder for et helt uddannelsesforløb. Dette indebærer, at skolens procedure ikke starter forfra ved hvert skoleårs begyndelse. Dog bortfalder en advarsel ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende, som f.eks. plagiat eller uretmæssig adfærd.

Det påhviler den enkelte faglærer eller kontaktlærer at reagere på din forsømmelsesprocent, manglende studieaktivitet eller afskrift/plagiat af opgaver over for dig, ligesom dine øvrige lærere orienteres. Du vil blive indkaldt til en registreret samtale hos kontaktlæreren.

Den enkelte faglærer vil på HHX pålægge dig, at lave manglende afleveringer én udmeldt dag i 4. modul, hvor du har mødepligt.
Alle elever behandles individuelt og skolens studievejleder inddrages efter behov.

Såfremt samtalen ikke medfører en ændring af din adfærd, vil skolens studievejleder give dig en skriftlig påtale og om nødvendigt senere
en skriftlig advarsel.

  • udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
  • bliver bortvist fra skolen i en periode i indtil 10 skoledage på et skoleår (udelukkelsen registreres som fravær)
  • skal aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år
  • ikke bliver indstillet til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Eksamen skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at du oprykkes til næste klassetrin
  • bliver udmeldt

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne straks iværksættes uden forudgående advarsel.

Er du under 18 år, sender vi tillige en kopi af påtaler og advarsler til dine forældre/værge. En skriftlig advarsel sendes via e-boks til dig samt til dine forældre/værge.

Du skal være opmærksom på, at tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan bringe din SU i fare, da det er en betingelse for at få SU, at du er studieaktiv. Skolen træffer afgørelse om, hvorvidt du er studieaktiv. Vurderer skolen, at du ikke er studieaktiv, herunder at du ikke vil kunne indhente det forsømte, bortfalder din ret til SU.

Du vil kunne søge SU igen, når du skønnes studieaktiv. Skyldes den manglende studieaktivitet sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold, kan du få dispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU.

Studieguide