På alle uddannelsesinstitutioner på Campus gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden.

Vi forudsætter, at de overordnede normer er alment kendt, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende:

  • at have en hensynsfuld, ordentlig og respektfuld optræden over for alle på Campus og ved undervisning og ture ude af huset. Der lægges vægt på en god omgangstone og -form – såvel i tale, skrift som handlinger
  • enhver form for mobning eller krænkende adfærd er uacceptabel og vil ikke blive tolereret. Emnerne er beskrevet i skolens ”antimobbelstrategi” og i afsnittet om ”krænkende adfærd”
  • at man ikke må være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolen (ved caféer, fester og særlige arrangementer der afholdes på Campus, kan ledelsen give dispensation til indtagelse af alkohol med max 5% i volumenprocent)
  • at der er ryge- og tobaksforbud i skoletiden, hvilket betyder det også gælder i pauser, ved arrangementer ude af huset, studieture osv.
  • at undlade at indtage mad i undervisningslokalerne
  • at behandle inventar og udstyr ordentligt
  • at sætte stole op efter klassens sidste lektion i lokalet og sikre, at der ikke ligger affald m.v. på borde og gulve
  • at der er selvafrydning og stoleopsætning i kantine- og fællesområder

i tilfælde hvor der ikke udvises ordentlig optræden kan én eller flere uddannelsesinstitutioner iværksætte sanktioner. For elever på Det Blå Gymnasium sker dette jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338. For EUD-elever jvf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsesloven (retsinformation.dk)
Oftest løser en mundtlig irettesættelse situationen. I den anden ende af skalaen kan der i særlig grove tilfælde blive tale om bortvisning/udskrivning fra uddannelsen jf. skolens sanktionsmuligheder https://www.vardehs.dk/study_handbooks/procedure-og-sanktionsmuligheder-ved-overtraedelse-af-skolen-studie-og-ordensregler/

Studieguide