På alle uddannelsesinstitutioner på Campus gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden.

Vi forudsætter, at de overordnede normer er alment kendt, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende:

  • at have en hensynsfuld optræden
  • at udvise respekt for andre elever, ansatte og brugere
  • at holde ”den gode tone”
  • at man ikke må være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolen (ved caféer, fester og særlige arrangementer kan der gives dispensation til indtagelse af alkohol)
  • at der er ryge- og tobaksforbud i skoletiden, hvilket betyder det også gælder i pauser, ved arrangementer ude af huset, studieture osv.
  • at undlade at indtage mad i undervisningslokalerne
  • at sætte stole op efter klassens sidste lektion i lokalet og sikre, at der ikke ligger affald m.v. på borde og gulv
  • at der er selvafrydning og stoleopsætning i kantine- og fællesområde
  • I tilfælde hvor der ikke udvises ordentlig optræden kan én eller flere uddannelsesinstitutioner iværksætte sanktioner.

For elever på Det Blå Gymnasium sker dette jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338. For EUD-elever jvf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619

 

Oftest løser en mundtlig tilrettevisning situationen. I den anden ende af skalaen kan der i særlig grove tilfælde blive tale om bortvisning/udskrivning fra uddannelsen.