Klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensregler og nægtet oprydning:

Der er mulighed for at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en sanktion – altså hvis du mener, at skolen ikke har fulgt de regler og love, der gælder for området.

Klagefristen er typisk 2 uger fra skolens afgørelse, men kan være kortere afhængig af paragraffen for den pågældende sanktion.

Regelgrundlaget for behandling af klagen kan også variere afhængig af lovgrundlaget.

Læs her i §13 om tidsfrister og formalia ifm. klage jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler – https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338

 

Studieguide