Der er mulighed for at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en sanktion – altså hvis du mener, at skolen ikke har fulgt de regler og love, der gælder for området. Såfremt du og/eller dine forældre/værge vil klage, skal dette gøres inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse.

Klagen indgives skriftligt til skolen, der videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med skolens egen udtalelse i sagen.

Før sagen videresendes, får klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar bliver medsendt til ministeriet. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre skolen eller ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.